plik foto id: 1500000026

Deklaracja dostępności

Urząd Miejski w Lublińcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublińca.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa bo.lubliniec.pl jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Nie wszystkie załączniki zamieszczone na stronie są dostępne; część obrazów zamieszczonych w treści stron nie posiada opisów zawartości; filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych;
Braki będą systematycznie poprawiane natomiast poprawienie w całości dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.

Wyłączenia:

 • dokumenty tekstowe i tekstowo-graficzne, dokumenty utworzone w programach przeznaczonych do tworzenia prezentacji lub arkuszy kalkulacyjnych, opublikowane przed dniem 23 września 2018 r.
 • mapy,
 • pliki wytworzone przez inne podmioty niż Urząd Miejski w Lublińcu i przekazane do publikacji w formie papierowej lub skanów,
 • treści archiwalne, niewykorzystywane do realizacji bieżących zadań.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • W przypadku problemów z dostępnością informacyjną strony internetowej prosimy o kontakt.
 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Martyna Gadaszewska.
 • E-mail: martyna.gadaszewska@lubliniec.pl
 • Telefon: 34 353-01-00 wew. 190
 • Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Burmistrz Miasta Lublińca

"Nazwa organu odwoławczego" oświadcza, że każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Urząd Miejski w Lublińcu zlokalizowany jest w budynkach przy ul. Paderewskiego 5 (budynek główny) oraz Paderewskiego 7a (Centrum Obsługi Mieszkańców).
Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Paderewskiego 7a:

 • z ciągu pieszego przed budynkiem istnieje możliwość bezpośredniego wjazdu wózkiem do Centrum Obsługi Mieszkańców z poziomu parkingu,
 • budynek posiada parking ogólnodostępny przed budynkiem,
 • na parkingu przy budynku wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • do budynku prowadzi 1 wejście główne z możliwością wjazdu na wózku do budynku z poziomu parkingu oraz dwa wejścia boczne (jedno wyłącznie dla pracowników natomiast drugie do bezpośredniej komunikacji z piętrami budynku),
 • pomieszczenia Centrum Obsługi Mieszkańców urzędu znajdują się na parterze budynku,
 • w budynku nie ma windy,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • w przypadku braku możliwości dotarcia interesanta do właściwej komórki Urzędu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego na parter i załatwienia sprawy w Centrum Obsługi Mieszkańców urzędu,
 • toalety dla interesantów znajdują się na parterze, toalety są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku brak jest pętli indukcyjnych.

Dostępność architektoniczna budynku przy ul. Paderewskiego 5:

 • z chodnika przy ul. Paderewskiego bądź parkingu wokół budynku istnieje możliwość podjazdu wózkiem pod wejście główne,
 • wejście główne oraz boczne nie posiada podjazdu dla osób na wózku,
 • budynek posiada parking ogólnodostępny od strony ul. Paderewskiego oraz wokół budynku,
 • na parkingu wyznaczone jest 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych,
 • pomieszczenia urzędu znajdują się na parterze (wysoki parter), I piętrze i II piętrze budynku,
 • w budynku nie ma windy,
 • w przypadku braku możliwości dotarcia niepełnosprawnego interesanta do właściwej komórki urzędu w budynku istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego przed wejście główne na parter i załatwienia sprawy po wcześniejszym przywołaniu pracownika z pok. nr 7 za pomocą odpowiednio oznakowanego dzwonka znajdującego się przy wejściu głównym do budynku,
 • do budynku można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem,
 • toalety nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
 • w budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych dla osób niewidomych i słabowidzących,
 • w budynku brak jest pętli indukcyjnych,

Informacja o dostępności tłumacza języka migowego oraz załatwienia sprawy przy pomocy osoby przybranej:

Zgodnie z zapisami ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się istnieje możliwość reprezentowania osoby uprawnionej przez osobę przybraną. Może nią być każda osoba fizyczna, która ukończyła 16 rok życia i została wybrana przez osobę uprawnioną. Zadaniem osoby przybranej ma być pomoc w załatwieniu spraw w organach administracji publicznej. Osoba przybrana nie jest zobowiązana do przedstawienia dokumentów potwierdzających znajomość PJM (polski język migowy), SJM (system językowo-migowy) ani SKOGN (sposób komunikowania się osób głuchoniewidomych). Z pomocy osoby przybranej osoba uprawniona nie może skorzystać wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskowane dane są prawnie chronione ze względu na ochronę informacji niejawnych, a dostęp do nich przysługuje wyłącznie osobie uprawnionej.

Ponadto Urząd umożliwia dostęp do środków wspierających komunikowanie się (kontakt poprzez korzystanie z poczty elektronicznej oraz przesyłanie faksów) oraz zapewnia możliwość korzystania z pomocy wybranego tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika.

Urząd Miejski zapewnia również bezpłatny dostęp do świadczenia usług tłumacza języka migowego. Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usług tłumacza języka migowego ze wskazaniem wybranej metody komunikowania się (PJM, SJM, SKOGN), do tut. Urzędu, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem, z wyłączeniem sytuacji nagłych.

Zgłoszenie to może być dokonane w następującej formie:

 • e-mail: um@lubliniec.pl
 • fax: 34 / 353 01 05
 • tel. (korzystając z pomocy osoby przybranej): 34/ 353-01-00
 • podanie złożone w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu przy ul. Paderewskiego 7a

Formularz zgłoszenia dostępny jest w Centrum Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego przy ul. Paderewskiego 7a oraz na stronie internetowej www.lubliniec.pl w zakładce „Informacja dla Osób Niesłyszących”.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243 z późn. zm.)

Informacje dodatkowe i inne oświadczenia

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.