plik foto id: 1500000026

Zakończony został etap oceny propozycji projektów złożonych do Budżetu Obywatelskiego Miasta Lublińca.

11 czerwca 2021 r. zakończył się etap oceny propozycji projektów przez właściwe wydziały Urzędu Miejskiego.

Zgodnie z § 12 Uchwały nr 102/X/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca w ramach budżetu obywatelskiego osoba, której propozycja projektu została oceniona negatywnie, jest niezwłocznie informowana o ocenie i jej motywach oraz możliwości i trybie wniesienia odwołania.

Wnioskodawca w terminie do 3 dni od umieszczenia informacji o ocenie negatywnej może odwołać się od tej oceny. Prawo odwołania od oceny negatywnej przysługuje w terminie do 14 czerwca 2021 r. (poniedziałek - do północy). Odwołanie musi zawierać zarzuty do motywów oceny negatywnej.

Odwołania złożone po upływie terminu lub nie spełniające wymogów, nie podlegają rozpatrzeniu.

W okresie od 17 czerwca 2021 r. do 24 czerwca 2021 r.  trwać będzie etap rozpatrywania odwołań od negatywnej oceny propozycji projektu.

Lista projektów zgłoszonych do Urzędu
które otrzymały ocenę pozytywną:

# Tytuł Szczegóły
1 Kaczkomat- automat z karmą dla kaczek i tablice informacyjne szczegóły
2 Stop komarom szczegóły
3 Lubliniec miasto komandosów szczegóły
4 Zaczytana ławka Jana Fikusa seniora szczegóły
5 Wieża dla Jerzyków szczegóły
6 Drzewa na ul. Lompy szczegóły
7 Pumptrack Unia szczegóły
8 Huśtawka z ksiązką - naturalna strefa relaksu szczegóły
9 Darmowa kastracja kotów i psów, których właściciele mieszkają w Lublińcu. szczegóły
10 Schodki na Unii szczegóły
11 Zielony Ekoparking nad Zalewem Droniowickim szczegóły
12 Pumptrack dla najmłodszych w Parku Grunwaldzkim szczegóły
13 Altana miejska szczegóły
14 Żywa architektura vol. 2 szczegóły
15 Przystanek "Zająca" szczegóły

Lista projektów zgłoszonych do Urzędu
Projekty które uzyskały ocenę NEGATYWNĄ:

# Tytuł Szczegóły
1 Zakup i montaż latarni ulicznych wraz z linią zasilającą

Projekt przewiduje budowę oświetlenia drogowego na działce nr 3752/92, która w całości jest własnością prywatną. Działka 3752/92 nie stanowi pasa drogowego drogi publicznej w rozumieniu ustawy o drogach publicznych. Jednocześnie zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie przewidują dla tej działki funkcji drogi o charakterze publicznym.

szczegóły
2 Wiaty dla pieszych przy przejazdach

Budowa wiaty w lokalizacji nr 1 będzie miała wpływ na warunki widoczności na skrzyżowaniu ul. Cegielnianej z ul. Częstochowską. Nie uwzględniono w projekcie dodatkowej ekspertyzy technicznej określającej warunki widoczności na skrzyżowaniu ul. Cegielnianej z ul. Częstochowską. Nie ma możliwości zlokalizowania wiaty w pasie zieleni ul. Częstochowskiej ze względu na warunki techniczne jakim powinny odpowiadać drogi publiczne (m.in. z powodu odległości obiektu od skrajni jezdni)

Budowę wiaty w lokalizacji nr 4 zaproponowano na działce należącej do Gminy Lubliniec, jednak działka ta jest ‘odcięta’ od pasa drogowego, drogi powiatowej ul. Oleskiej działką 378/31 należącą do Polskich Kolei Państwowych oraz działką 2415/27 należącą do Spółdzielni Handlowo Produkcyjnej Samopomoc Chłopska. Uniemożliwia to wykonanie utwardzeń powierzchni dojścia do wiaty ze względu na brak dysponowania nieruchomością na cele budowlane. Dodatkowo wiata znajdowałaby się na drodze dojazdowej do garaży, co jest niedopuszczalne.

W związku z art. 53 ustawy o transporcie kolejowym budowa wiaty w lokalizacjach nr 2 i 3 nie jest możliwa ze względu na niedotrzymanie  odpowiednich odległości tj. 10m od granicy obszaru kolejowego, ale nie mniejszej niż 20m od osi skrajnego toru.

Dodatkowo nie uwzględniono kosztów fundamentów oraz dodatkowych utwardzeń powierzchni.

szczegóły
3 Budowa ogólnodostępnego parkingu przy ul. Lisowickiej z ul. Szafera

Wnioskodawca nie określił wielkości parkingu. Zakłada się, że Wnioskodawca planował wybudować parking do 10 stanowisk postojowych. Zaproponowano lokalizację parkingów na działce nr 470/43, która jest własnością Skarbu Państwa. Ponadto parking znajdowałby się wzdłuż drogi wojewódzkiej i wiązałoby się to z koniecznością wykonania niezbędnej dokumentacji (której wnioskodawca nie przewidywał) i uzgodnienia lokalizacji parkingu z zarządcą drogi.

szczegóły
4 Gromadzenie, archiwizowanie i udostępnianie zbiorów multimedialnych Lublińca i powiatu lublinieckiego.

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 2 Uchwały nr 102/X/2019 Rady Miejskiej w Lublińcu z dnia 4 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Miasta Lublińca w ramach budżetu obywatelskiego, zgłoszona propozycja projektu nie posiada charakteru lokalnego i nie dotyczy tylko i wyłącznie potrzeb ogółu mieszkańców Miasta Lublińca, ponieważ oprócz realizacji zadania na poziomie Miasta Lublińca, Wnioskodawca przenosi realizację projektu również na cały powiat lubliniecki.

Projekt niezgodny z zapisem § 3 ust. 1 pkt 1 - nie mieści się w zadaniach własnych gminy, ponieważ zakłada realizację, tj. gromadzenie, archiwizowanie i udostępnianie zbiorów multimedialnych również innej jednostki samorządu terytorialnego m.in. powiatu lublinieckiego.

Po zakupie sprzętu niezbędnego do archiwizacji materiałów, zadanie będzie realizowane w kolejnych latach przez Miejski Dom Kultury i Lubitekę, czyli będzie wymagało współpracy podmiotów zewnętrznych tj. odrębnych osób prawnych (§ 3 ust. 2 pkt 4).

Ponadto projekt generuje koszty w nim nie ujęte dotyczące zatrudnienia dodatkowej osoby/osób we wskazanych placówkach, które będą koordynowały prace związane
z długoterminową realizacją zadania (zadanie zostało niedoszacowane - § 3 ust. 2 pkt 6). Przy założeniu zatrudnienia dodatkowej osoby/osób, nie jest możliwe zrealizowanie projektu w ciągu 1 roku budżetowego. Konieczne będzie zatem zabezpieczenie środków związanych
z zatrudnieniem na kolejne lata (projekt niezgodny z § 3 ust. 2 pkt 8).

Ponadto projekt nie uwzględnia kosztów stworzenia technicznych warunków zaplecza do przechowywania przekazanych materiałów, m. in. mebli biurowych, gablot ekspozycyjnych itp. (koszt projektu przekroczy kwotę 50 000,00 zł - § 3 ust. 2 pkt 10).

Przekazywanie materiałów, dokumentów itp. będzie wiązało się z koniecznością przeniesienia w niektórych przypadkach praw autorskich, gdzie niedopełnienie odpowiednich formalności może spowodować naruszenie praw osób trzecich (§ 3 ust. 2 pkt 1).

 

szczegóły
5 Sensorycznie i aktywnie

Zachodzi wątpliwość, co do ewentualnych protestów okolicznych mieszkańców, a w szczególności mieszkańców posesji znajdujących się przy ul. Stawowej 20 i 22 z powodu hałasu osób korzystających z boiska w godzinach popołudniowych i wieczornych.

Nie przedstawiono parametrów i danych technicznych ścieżki sensorycznej.

Brak formalnej zgody na udostępnienie terenu od zarządcy tj.: dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 2.

Zlokalizowanie boiska w planowanym miejscu jest niemożliwe, ze względu na zbyt małą powierzchnie nieruchomości przeznaczonej do zabudowy (w załączeniu szkic z wymiarami). Pełnowymiarowe pole gry boiska do plażowej piłki siatkowej i ręcznej posiada wymiary 8x16m. Uwzględniając strefy wolne i strefy zagrywki wymiar ten powiększa się do 18x26m.

Dodatkowo, biorąc pod uwagę bliskość drogi oraz zbiornika wodnego konieczne jest wykonanie piłkochwytów, których koszt nie został ujęty we wniosku.

Koszt inwestycji przekroczy limit wydatków określony w regulaminie.

szczegóły
6 Rozbudowa parkingu przy jednostce wojskowej.

Wnioskodawca nie uwzględnił w wycenie dokumentacji projektowej i konieczności uzyskania pozwolenia dla parkingu o więcej niż 10 stanowisk postojowych.

szczegóły